Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Water is sturend in een goed natuurbeheer

Zuiver, helder en niet verontreinigd water is van levensbelang voor natuur. Open Polders heeft op 14 juli bij het Hoogheemraadschap op verzoek enkele eenvoudige ideeën naar voren gebracht om de natuur te stimuleren met betrekking tot het waterpeil.

Lees meer

Vrijwilligers gezocht voor rietbeheer, samen met Staatsbosbeheer

Ook al is vrijwel al het land in pacht bij boeren, niet alle stukjes land kunnen onderhouden worden met alleen grote machines. Met name de rietstukjes worden dan snel vergeten. Op deze door pachters onbewerkte rietstukjes is vaak de prachtigste natuur terug te vinden mits je hier het goede beheer uitvoert.

Lees meer

De nieuwe zuidelijke toegangsweg Grootschermer

Waarschijnlijk wist u het niet: het zogeheten beheerpad dat nu al maanden als toegangsweg naar Grootschermer wordt gebruikt, hoort er eigenlijk niet te liggen en is illegaal (lees de uitspraak hier). Zo liggen er overigens wel meer dingen illegaal in de polder. Onderhand lijkt het wel alsof er bij dit beheerpad alleen nog maar asfalt overheen hoeft voordat een nieuwe weg klaar is. Dat zal waarschijnlijk niet de bedoeling zijn van de gemeente Schermer maar het kan nooit kwaad dat de vinger aan de pols wordt gehouden.

Helderheid over toestaan bouwen in de Eilandspolder hard nodig

Open Polders is diep teleurgesteld dat de rechter de bouw van de schapenstal aan het Oostdijkje niet voorlopig heeft willen stilleggen. Dit had Open Polders gevraagd in afwachting van een definitieve beslissing in de bodemprocedure. Zo wordt de situatie voor alle betrokkenen steeds onzekerder en pijnlijker. De bouw wordt nu weer voortgezet, maar als de Raad van State straks beslist dat er bij nader inzien toch niet gebouwd had mogen worden, is de stal illegaal en kan een procedure tot afbraak volgen. Met alle financiële en persoonlijke schade van dien voor de initiatiefnemer.

Lees meer

Omhoog met het veen!

De veenweidegebieden liggen door de ontwatering van de veenbodem inmiddels zo’n 2 meter onder zeeniveau. Door bodemdaling als gevolg van veenafbraak en inklinking zakken de veenweidegebieden nu soms 1-2 cm per jaar. Er ontstaat daardoor een vicieuze cirkel van bodemdaling en aanpassen van het waterpeil. De waterveiligheid komt daarmee steeds meer onder druk te staan, omdat op sommige plekken nog meters dikke veenlagen in de ondergrond zitten die gevoelig zijn voor inklinking.

Lees meer...