Stichting Open Polders

Onze Stichting zet zich in voor behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wil dat er meer aandacht gegeven wordt aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Drijfmest in de polder

De Stichting Open Polders vraagt de Provincie al jaren om er op toe te zien, dat door het uitrijden van drijfmest geen verdere schade aan het natuurgebied Eilandspolder-Oost toegebracht wordt.

Lees meer

Agrarisch natuurbeheer heeft gefaald

Niet de agrariër, maar de vogel dient uitgangspunt te zijn bij het natuurbeheer. In Duitsland heeft dit nieuwe beleid voor weidevogels al tot successen geleid. In een gebied dat volgens deze inzichten wordt beheerd is zelfs de kemphaan als broedvogel terug van weggeweest.

Lees meer

Vriendelijk voor grutto's

Wees vriendelijk voor grutto’s en het worden er vanzelf meer! Dat is simpel gezegd de uitkomst van een onderzoek, uitgevoerd door de Rijksuniversiteit Groningen.

Lees meer