Stichting Open Polders

Deze Stichting heeft zich vanaf 2007 tot en met maart 2021 ingezet voor het behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wilde dat er meer aandacht gegeven werd aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Pleidooi voor 'boeren voor natuur'


Hoe moet een natuurgebied als de Eilandspolder beheerd worden?

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Een rapport uit 2011 van het wetenschappelijk bureau Alterra biedt handvaten. Het bepleit een systeem van natuurgerichte bedrijven. Ook Open Polders is hierover enthousiast en ziet mogelijkheden en een leidraad voor het beheer van de Eilandspolder. Bij natuurboeren is de bedrijfsvoering primair gericht op de natuur en het behoud van het landschap. Kernwoorden zijn: extensief, hoge waterstand en schrale percelen. Uiteraard krijgen boeren van dit bedrijfstype een passende vergoeding voor hun inspanningen voor natuur en landschap. De rapporteurs van Alterra vinden deze natuurgerichte bedrijven bij uitstek geschikt voor Natura 2000-gebieden, zoals de Eilandspolder.

download het rapport

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website 'boerenvoornatuur.nl', daar is ook de voortgang van het project te volgen met o.a. een rapportage uit januari 2018.