Stichting Open Polders

Deze Stichting heeft zich vanaf 2007 tot en met maart 2021 ingezet voor het behoud van het oorspronkelijk karakter van de Eilandspolder, en voor de instandhouding van dit natuurgebied. Open Polders wilde dat er meer aandacht gegeven werd aan de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het gebied om deze te beschermen en behouden.

Lees meer

Eilandspolder

kaart-eilandspolder

Gebiedsvisie

In februari 2011 hebben wij een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Zuinig met de Eilandspolder

Natuurboeren

Beleidsmakers, natuurbeschermers en –organisaties en agrariërs hebben verschillende gezichtspunten. Maar uiteindelijk moet het tot één, werkbaar plan komen.

Onderzoek

Zuinig met de Eilandspolder

download gebiedsvisie

In februari 2011 heeft Stichting Open Polders een eigen gebiedsvisie naar verschillende instanties gestuurd. Een poging om een andere invalshoek onder de aandacht te krijgen.

Bij deze visie is de volgende brief verstuurd:

Bij deze bieden wij U aan de Gebiedsvisie van Open Polders voor het beheer van de Eilandspolder-Oost onder de titel "Zuinig met de Eilandspolder".

Wij hebben deze titel gekozen omdat wij hopen dat deze voorstellen er toe zullen bijdragen dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het beheer van dit unieke gebied ZUINIG zullen zijn op dit natuurgebied met zijn indrukwekkende culturele historie. Want wat eenmaal bedorven is, komt niet terug.

De gebiedsvisie heet ook "Zuinig met de Eilandspolder" omdat deze voorstellen maar weinig beroep doen op overheidsfinanciering. Wij geven aan dat slechts een andere visie op het beleid nodig is om veel van de wetenschappelijk verantwoorde en internationaal vastgelegde natuurdoelen dichterbij te brengen, en dat dat heel weinig hoeft te kosten. Dit, in tegenstelling tot de enorme bedragen die de Provincie tot nu toe al heeft besteed aan plannenmakerij en organisatie-adviezen en waarschijnlijk nog wil uitgeven ter ondersteuning van de beheerboeren.

Zoals U bekend, heeft Open Polders ten doel het authentieke karakter, de integriteit, de cultuur en natuur van de Eilandspolder te behouden, dit in overeenstemming me de Europese Habitat- en VogelRichtlijn en de Nederlandse Natuurbeschermingswet.

De ervaring is echter dat zowel de Provincie als ook SBB en beherende boeren een andere agenda nastreven: die van het agrarisch belang en agrarische exploitatie.

Open Polders is mét Provincie, SBB en beherende boeren van mening dat het karakter van de Eilandspolder-Oost behouden kan worden met o.a. agrarische activiteiten, als maaien en slootkantenbeheer. Bij de uitwerking wordt echter vergeten dat de agrarische activiteiten middel waren en alleen de vastgelegde natuurdoelen mogen dienen. De landbouwactiviteiten die de Eilandspolder haar aanzien gaven waren onvergelijkbaar lichter dan die waarvan een moderne boer zich bedient.

Wij hopen dan ook dat deze gebiedsvisie zal leiden tot een omslag in het denken over de wijze waarop de Eilandspolder-Oost beheerd moet worden. Wellicht kunnen de recente bezuinigingen een handje helpen, en ook de standvastigheid van de Europese Commissie om de uitgezette beleidslijnen tot behoud van de biodiversiteit voort te zetten.

Kijk ook op deze webpagina voor het project 'boeren voor natuur', een project van de Wageningse Universiteit.